Metalapstrade ar bardu

Mehâniskâ apstrâde atbilst atseviðíâm nozarçm, it îpaði maðînâm. Pateicoties tam, tiek veidotas daudzas organizâcijas un ierîces.

Apstrâdes skaitïi uz abrazîviem materiâliem (tâdiem procesiem kâ slîpçðana un mikroshçma, kur tiek izmantota virpoðana vai frçzçðana. Ðíeldas apstrâdes panâkumi tagad pielâgo ïoti progresîvas iekârtas, piemçram, CNC virpas un frçzçðanas maðînas. Ir tâdas paðas maðînas, kas kontrolçtas skaitliski, tas ir, ja viss apstrâdes process tiek nodroðinâts, pareizi programmçjot maðînu. Rezultâtâ virpoðana vai CNC frçzçðana ir ïoti jutîga. Turklât bieþi vien ir iespçjams izdarît, apstrâdâjot, pat ïoti progresîvas formas.

CNC darbgaldi vçlas bût aprîkoti ar modernâm elektroniskâm vadîbas sistçmâm un atbilstoðu programmatûru. Ðî programmatûra bieþi garantç saderîbu ar CAD programmâm, kas atvieglo elementu izgatavoðanu saskaòâ ar iepriekð sagatavotiem mçríiem datora tehnisko rasçjumu skatîjumâ.

Cnc maðînas ir paredzçtas tâ, lai tâs nebûtu aprîkotas ar spilgtâm vadîbas sistçmâm, bet arî progresîviem apstrâdes instrumentiem. Ir daþâdi grieðanas darbarîki, frçzçðanas griezçji un indeksçjamie ieliktòi. Tie ir peïòa ne tikai ar apstrâdes precizitâti. Ðâdu elementu atbilstoðâ cietîba ïauj saglabât pat ïoti smagus materiâlus. Tajâ paðâ laikâ izturîgi un izturîgi pret abrazîviem materiâliem bûs lielâks stiprums pat pçc smagas lietoðanas. Visbieþâk izmantotie instrumenti instrumentu apstrâdei ir saíepinâti karbîdi, ko nosaka ïoti sareþìîta jauda.

Tehnoloìiski progresîvai maðînai jâbût pietiekami apstrâdâtai, lai to varçtu izmantot sams, lai piemçrotu tâs potenciâlu un nopirktu augstas klases apstrâdes materiâlus. Lîdz ar to tiek programmçti un sagatavoti kvalificçti CNC operatoru un apstrâdes tehniíu darbinieki, kuri zina, kâ veikt pagrieðanu vai cnc frçzçðanu papildus pareizajiem lîdzekïiem.