Modes dizainera top modelis

Sestdien tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izveidojuði integrçjoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varam pamanît arî daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs nozîmçja mazâko brîdi, un viss notika bez ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti pilnîgi dabiski un viegli audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki no tamborçðanas ceturtdaïâs. To ietekmç arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm, kâ arî izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar derîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izstâdes beidzâs pçdçjâs cîòai sagatavotâs skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas vairâkas drçbes no vissvarîgâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjâs izsoles, tiks pieðíirti savai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un bagâtas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir piedâvâjuði savus izstrâdâjumus izsolç, un tas bija izsoles priekðmets, pat apmeklçjot kâdu no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks punktos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ kolekcijas bûtu grûtâk nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais modes zîmols ir viens no visvairâk apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Nevienâ valstî nav daudz rûpnîcu. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzâs labâkâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Laiku pa laikam ðis vârds tiek izmantots kolekcijâm, kas apvienotas ar lieliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti novçrtçtas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kuri vçlas no rîta sâkt garâs rindâs. Ðîs kolekcijas ðajâ dienâ izzûd.Jaunâ uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir ieguvuði augstu atzinîbu klientu vidû, turklât valstî, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas nodroðina, ka produkti ir augstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava