Modes dizaineri ir slaveni

Ðajâ sestdienâ ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas eksponâts. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri sapòoja redzçt, ko dizaineri pabeidza augoðo sezonu. No skatîtâju vidus mçs varçtu pat redzçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja zemâkajâ posmâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To lomai tika izmantoti tikai finansiâli un smalki audumi no lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ pabeigti ar tamborçjumu. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar maksimâlajiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði paðreizçjai cîòai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas tikai daþas no jaunâkâs kolekcijas drçbçm. Ieòçmumi no pçdçjâs pârdoðanas tiks pieðíirti individuâlajam bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums ar prieku atbalsta daþâdas jaukas un labas darbîbas. Tâs lietotâji vairâkkârt ir atstâjuði mûsu produktus pârdoðanai, un kopð izsoles priekðmets bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies raþotnçs tikai maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes biznesu, kurâ bûtu populâras apgrieztâs kolekcijas nekâ fiksçtâs kopâs.Polijas apìçrbu kompânija ir vienîgâ no dziïâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt un visvairâk labi pievilcîgâkie drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Katru reizi, ðo popularitâti veido kolekcijas, kas ir saskaòotas ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti novçrtçtas, ka arî pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir agri no rîta, bûvç garâs rindâs. Ðîs kolekcijas izzûd vienu dienu.Daudzu gadu darba rezultâti ir ïoti populâri gan patçrçtâju vidû, gan arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neietilpst, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas apliecina, ka produkti ir augstâkâs klases.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo - Efektīva izārstēt vājinātu un izkrist no matiem!

Skatiet savu veikalu: apìçrbu