Modes skate 2014

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir darîjuði augðanas sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izsmalcinâtais ðovs tiek uzskatîts par dabiskâko faktu, un pilnîba bija bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs izmanto pilnîgi izturîgus un gaisîgus audumus ar augstâm, krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Papildus savam priekam viòi arî izsauca meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar augstu apïveida krustojumu, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes skaista kâzu kleita izsolç, kas sagatavota jaunai iespçjai, beidzâs. Kleita tika dota personai, kas gaidîja, lai paliktu anonîma. Turklât tika izsolîti daudz apìçrbu no tîrâkâ kolekcijas. Ienâkumi no ðî pârdoðanas tiks izmantoti mâjas bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieks ir atkârtoti atgriezis mûsu produktus izsolç, un, kad pârdoðanas objekts bija pat visu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks atvçrta uzòçmumiem, kas paðlaik atrodas maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir tieðsaistes tirdzniecîbas atvçrðana, kurâ reversâs kolekcijas bûtu skaidras nekâ stacionâros lielveikalos.Polijas apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas katrâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, mûsdienu, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi, kad ðî kompânija darbojas, sadarbojas ar centrâlajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, âtri ir veiksmîgas, ka tieði pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas no vienas rîta slçgt vienu kilometru rindu, ir gatavi. Ðîs kolekcijas izmanto ðo konkrçto dienu.Ðî uzòçmuma produkti ir bijuði ïoti svarîgi daudzus gadus, arî beigâs, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par daudzajâm balvâm, ko tâ ir saòçmusi, un ko viòi pieòem, ka sekas ir visaugstâkâs kvalitâtes.

CardilineCardiline - Drošs ceļš uz paaugstinātu spiedienu!

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas íirurìijas apìçrbs