Modes skate

Galvenais sestdiena parâdîja jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekciju. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir iekïâvuði sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija labâkajâ komponentâ, un viss beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Lai to îstenotu, tika izmantoti pilnîgi godîgi un viegli audumi ar zemu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika piesaistîti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas tika izgatavoti no tamborçtâm cenâm. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem brimiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas daudz darîja jaunu iespçju. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât vairâki apìçrbi no visgrûtâkâs kolekcijas tika izsolîti. Lielie ienâkumi no pçdçjâs pârdoðanas tiks nodoti Polijas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas spçcîgas un efektîvas darbîbas. Viòas darba devçjs vairâkkârt bûtu izmantojis mûsu produktus izsolçs un tâpçc, ka pârdoðanas objekts bija pat visu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks punktos âtri maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot datortehniku, kurâ kolekcijas bûtu nepiecieðamas, izòemot stacionâros veikalos.Paðu apìçrbu nosaukums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir vairâkas rûpnîcas jebkurâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku jaunajâ, galvenokârt, daudzos efektîvâkajos drçbnieku, drçbnieku un dizaineru vidû. Katru reizi ðî kompânija spçlç kolekcijas struktûrâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas kïûst tik âtri, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas no rîta ir gatavi, ir izveidojuðies garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî darba sekas daudzu gadu garumâ ir ieguvuðas lielu popularitâti patçrçtâju vidû, arî departamentâ un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir sasniegusi, un kas ietver, ka atslçgas ir vispiemçrotâkâ klase.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovatīvs veids, kā zaudēt svaru

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrba laiva