Modes skates vcsture

Pagâjuðajâ sestdienâ tika sagatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri redzçja, ko dizaineri varçtu sagatavot kompozîcijas sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija visdabiskâkais, un viss notika bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ tika izmantoti tikai vienkârði un gaisîgi audumi ar îstâm krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk bija iekïauti gaisîgi, krâsaini maxi svârki ar tamborçtiem numuriem. Blakus tiem bija prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar daþâdiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota pçdçjai iespçjai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti arî daþi no mûsdienu kolekcijas apìçrbiem. Ienâkumi, kas gûti no pçdçjâs pârdoðanas, bûs zinâmi jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un praktiskas kampaòas. Tâs îpaðnieks izsolçm ir atkârtoti iepazîstinâjis ar saviem materiâliem un, ja izsoles objekts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks mâjâs tagad maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums paredz izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu redzamas apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols pastâv starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo lielâkâ daïa vispievilcîgâko drçbnieku, drçbnieku un dizaineru. Katru reizi, kad ðis uzòçmums ir izveidojis kolekcijas vienoti ar konkrçtiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala izveidoðanas tie, kas jau rît gatavojas strâdât citâ rindâ, ir gatavi plânâs rindâs. Ðîs kolekcijas to visu dienu.Ðâ vârda panâkumi daudzu gadu garumâ ir ïoti nozîmîgi lietotâju vidû gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko tâ ir saòçmusi un kas pierâda, ka sekas ir vislabâkâs kvalitâtes.

http://lv.healthymode.eu/flexa-plus-new-zales-pret-locitavu-slimibam/

Skatît savu veikalu: Medicînisko apìçrbu vienreizçjâs lietoðanas