Modul paket programma niaga

Programma Optima ir daudzu savienotu pastaigu moduïu tîkls, kas balstîts uz ðo datu bâzi. Atkarîbâ no konkrçta uzòçmuma specifikas, moduïus var brîvi apvienot. Programma darbojas Microsoft Windows tîklu grupâ (iespçjama viena lietotâja darbîba arî tieðsaistes versijâ (Microsoft Internet Explorer 7.0 vai jaunâka versija.

http://lv.healthymode.eu/catch-me-patch-me-visefektivakais-lidzeklis-lai-zaudet-svaru/Catch Me, Patch Me! . Visefektīvākais līdzeklis, lai zaudēt svaru

Programma Optima darbojas tikai, pamatojoties uz Microsoft SQL Server 2005, 2008 vai 2008 R2 (2000 versija netiek atbalstîta. Instalçðanas laikâ iepazîstieties ar papildu prasîbâm multimediju aprîkojuma konfigurâcijai un licences saturam. Cilvçkresursu sistçma ir veltîta vieglajiem un vidçjiem uzòçmumiem. Darbojas perfekti ar citiem moduïiem, piemçram, rçíinu sagatavoðanu, pârvaldîbu un tirdzniecîbu ar þurnâlu. Viòð dodas uz:- darbinieku reìistrâcija,- norçíini, òemot vçrâ prombûtnes, virsstundas,- darbinieka prombûtnes pârbaude, atvaïinâjuma dienas,kosmçtikas izstrâde darba sarakstu norîkoðanai,- lîgumu nokârtoðana, \ t- uzskaite par prombûtni, kas saistîta ar vecâku, bçrna kopðanas atvaïinâjumu, grûtniecîbas un dzemdîbu atvaïinâjumu, otru dzemdîbu atvaïinâjumu, \ t- atalgojuma izmaksâðana skaidrâ naudâ un pârskaitîjumi, norâdot atbilstoðu bankas kontu, \ t- ar ârvalstniekiem noslçgto lîgumu norçíini, \ t- nodokïu deklarâciju aprçíinâðana un drukâðana,- cilvçkresursu dokumentu ìenerçðana kâ darba lîgums, lîgumu pielikumi, \ t- informâcijas sagatavoðana par PFRON un papildu izdrukas DEK-II un DEK-I-0,- HR veidlapu arhivçðana,- ârvalstîs norîkoto darbinieku atalgojuma apmaksa.Cilvçkresursu un darba samaksas modulim ir ðâds darbs kâ aizdevumu un aizdevumu fondu apkalpoðana. Ir svarîgi to savienot ar Comarch ERP XL komandu, izmantojot Comarch ERP Altum sistçmu, izmantojot mobilâs lietojumprogrammas: Comarch ERP e-Pracownik un Comarch ERP Mobile Fleet. Pareiza informâcijas ievade iestâdei Optima ïaus efektîvi organizçt cilvçkresursu departamentu un sekretariâtu. Modulis sadarbojas ar Pùatnik komandu, kas ïauj norçíinâties ar ZUS.