Neitraliem putekiiem

Uzòçmumâ, kur ir putekïi, ðíidrumi, gâzes vai uzliesmojoði tvaiki, bet nav noteiktas zonas, kas varçtu bût sprâdziena draudi, nekavçjoties jâsagatavo visaptveroðs dokuments, ko sauc par sprâdziena riska novçrtçjumu.Jâatceras, ka darba devçjam ir pienâkums noteikt sprâdzienbîstamîbas zonas.

Denta SealDenta Seal - Labākā zobu pasta zobu tīrīšanai un to atjaunošanai ar sniega baltu spīdumu!

Turklât jautâjums par § § 37. 1. Nacionâlo lietu un administrâcijas ministra 2010. gada 7. jûnija noteikumi çku, citu bûvobjektu un teritoriju ugunsdroðîbas vçsturç (Dz.U.10.109.719, arî punktos, kad arî tuvu vietâm, kur raþo, uzglabâ, uzglabâ vai kur maisîjumi var radît sprâdzienbîstamus materiâlus, tiek veikts sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums.Ðajâ novçrtçjumâ jânorâda telpas, kas ir potenciâli sprâdzienbîstamas. Telpâs un âra telpâs jânorâda atbilstoðas sprâdzienbîstamîbas zonas. Bûtu jâizstrâdâ grafiskâ dokumentâcija, kas satur klasifikâciju un faktorus, kas var izraisît eksploziju.

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums bûtu jâizstrâdâ saskaòâ ar piemçrojamiem Eiropas standartiem, tostarp jânorâda: \ t• PN-EN 1127-1: 2011 "Sprâdzienbîstama vide. Âtrâs un aizsardzîbas pret sprâdzienu novçrðana.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Sprâdzienbîstama vide - telpas klasifikâcija - Gâzu sprâdzienbîstama vide.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Sprâdzienbîstama vide.Kosmosa klasifikâcija. Atmosfçras, kurâs ir viegli uzliesmojoði putekïi,• Tehniskais standarts ST-IIG-0401: 2010 "Gâzes tîkli. Sprâdzienbîstamas zonas un apraide.• PN-EN 6079-10-14 "Sprâdzienbîstama vide - elektrisko instalâciju projektçðana, izvçle un montâþa"• PN-EN 60079-20-1 "Sprâdzienbîstama vide - Materiâla îpaðîbas attiecîbâ uz spirta un tvaiku klasifikâciju - jautâjumu un tabulu datu metodes"• PN-EN 50272-3: 2007 "Prasîbas par sekundâro bateriju uzticamîbu un pievienoðanu..