Palidzot bcrniem ar sirds slimibam

Vîrieði ir problçmas gan pieauguðajiem, gan bçrniem. Daþi spçj rîkoties paði, bet daþreiz ir nepiecieðama eksperta palîdzîba. Îpaði bçrnu gadîjumâ ir vçrts âtri reaìçt. Viòam nav nekas nepareizs vai pazemojoðs, ka vecâki jûtas bezpalîdzîgi un nezina, kâ palîdzçt savam bçrnam. Mîlestîba vien var nebût pietiekama zemâkajâ pusç. Un daþâdu problçmu iemesli ir tâdi, ka ir tik daudz. Sâkot ar iebiedçðanas situâciju, stresu, kas saistîta ar bçrnudârzu vai skolu, nopietnu slimîbu, lîdz vecâku laulîbas ðíirðanai, mîïotâ vajâðanu vai nâvi.

Parasti bçrni ir labi un labi, bieþi ir vainas sajûta, un, ja nav pieauguðo reakciju vai nepiemçrotas reakcijas, daþus traucçjoðus simptomus var pastiprinât. Iepazîstieties ar statistiku, cik mazu un mazâku bçrnu paðnâvîbu mçìinâjumi saprot, lai izprastu problçmas mçrogu.

Kâdas situâcijas rada pamatu nopietni domât par doðanos uz bçrnu psihologu?

Protams, visi neapmierinâtâs dusmas un agresija ir neapmierinoði. Jâ, trîs gadus vecs bçrns var parâdît savu neapmierinâtîbu ar ðo tehnoloìiju, bet veciem bçrniem tagad ir jâkontrolç savas dusmas refleksi. Tas, ka tas notiek citâdi, ir zinâms signâls, lai pârietu uz bçrnu psihologu.Bçrnu naktsdzîðana bçrniem, kas vecâki par pieciem gadiem, arî rada pamatu îpaðâm baþâm un var radît diezgan nopietnas garîgâs problçmas un lîdz ar to arî tâlâku fonu. Ðajâ gadîjumâ bçrna psihologa apmeklçjums ir pat nepiecieðams.Traumatiskas situâcijas vienmçr izraisa specifiskas íermeòa reakcijas. Murgi, bezmiegs vai aizkaitinâmîba ir normâla íermeòa reakcija uz stresu. Tomçr viòiem ir jânotiek. Ja ðâdas valstis tiek veiktas ilgâk par daþâm nedçïâm, tas ir arî simbols, lai jautâtu speciâlistam.Mâcîðanâs problçmas var rasties no bçrna lçnâkas intelektuâlâs attîstîbas, bet tâs ir arî dziïâku problçmu pazîme. Protams, jaunais psihologs diagnosticç patieso problçmu cçloni, un tâdçjâdi tas ir pamats turpmâkam darbam.Trauksmes ir arî vardarbîba pret vienaudþiem, cilvçkiem un dzîvniekiem. Bieþi vien vardarbîbas ìimenç upuri rîkojas ðâdi. Tâtad jums, iespçjams, ir nopietnas sekas pieauguðo vecumâ, tad jums patieðâm vajadzçtu iejaukties.

Kâ redzat, iemesli, kâdçï doties uz bçrnu psihologu, ir liels spçks, un ir arî pçdçjais pilns reìistrs. Jâatceras arî tas, ka visas lielâs rindas bçrna lietoðanâ var radît pavedienu, ka ar bçrnu rodas kaut kas nepatîkams, un ir vçrts lûgt profesionâïu aizsardzîbu.