Pamatlidzekiu pardodanas uzskaite

Pastâv periods, kurâ fiskâlie çdieni ir obligâti ar tiesîbu normu. Tâs ir tâdas paðas elektroniskâs organizâcijas, kas nodroðina pârdoðanas reìistrâciju un nodokïa summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas. Par to, ka viòiem nav uzòçmuma îpaðnieka, viòi tiek sodîti ar ievçrojamu naudas sodu, kas ievçrojami pârsniedz tâ ietekmi. Neviens nevçlas pakïauties pârbaudei un pilnvarâm.Bieþi vien ir iespçjams, ka mçría uzòçmums atrodas mazâkâ telpâ. Darba devçjs atsavina savus rakstus internetâ, un tirdzniecîba galvenokârt tos uzglabâ, ir vienîgâ brîvâ telpa, tâpçc, kad galds satiekas. Kases aparâti tomçr ir tâdi paði, kâ vçlams veikala veikalâ ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tas pats attiecas uz to cilvçku panâkumiem, kurus ietekmç stacionârâs aktivitâtes. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs pârvietojas ar lielu fiskâlo kases aparâtu un visâm iespçjâm, kas nepiecieðamas tâ plaðai izmantoðanai. Tirgû bija arî pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tie aizòem zemus izmçrus, spçcîgus akumulatorus un uzticamu servisu. Forma atgâdina kredîtlîgumu apkalpoðanas terminâïus. Tas dod tâdu paðu lielisku risinâjumu darbîbai, kas ir pieejama, t.i., tas ir, kad mums ir jâdodas tieði uz saòçmçju.Fiskâlâs ierîces ir piemçrotas arî daþiem saòçmçjiem, nevis tikai ieguldîtâjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Aizmugurç ðis fiskâlais dokuments ir vienîgais pierâdîjums mûsu preèu iegâdei. Tas ir arî pierâdîjums tam, ka uzòçmuma îpaðnieks ir oficiâlâ darbâ un sniedz vienreizçju maksâjumu no piedâvâtajiem produktiem, kâ arî palîdz. Ja rodas situâcija, ka fiskâlâs ierîces veikalâ ir atvienotas vai ir dîkstâves, mçs varam nodroðinât to paðu birojam, kas uzsâk atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret tirgotâju. Tas apdraud viòu ar lielu naudas sodu un bieþi vien pat tiesu.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem kontrolçt savu finansçjumu uzòçmumâ. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, un mçneða laikâ mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums precîzi parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai viens no veidiem ir zagt tâs naudu vai vienkârði vai mûsu peïòa ir izdevîga.

Skatiet kases aparâtus