Pamatlidzekiu un nematerialo un juridisko aktivu modeia uzskaite

Katrs uzòçmçjs ir mçríis padarît nosaukumu par pamatlîdzekïiem. Ir pçdçjais uzòçmuma aktîvu rakstîðana. Kâdos pasâkumos jâreìistrç spçcîgie resursi un kas var noteikt ðâdu ierakstu glabâðanas pareizîbu? Tas galvenokârt atspoguïojas grâmatvedîbas likumâ. Katru gadu likumos ir ðâdi grozîjumi, tâpçc labs grâmatvedis parasti ir aktuâls.

Kas ir pamatlîdzekïi vienîbâ?Tad ir visi aktîvu veidi, kas rada prognozçtu lietderîbas periodu, kas ir lielâks par paðu kalendâro gadu, t.i., vairs nebûs uzòçmuma tualetes papîra, ko izmantos darbinieki, turklât bûs arî pildspalvas, kuras mçs pat esam veikuði lielu piedâvâjumu. Tâpçc tiem ir jâizmanto dzîvs aktîvs, kâ arî tie, kas faktiski ir paredzçti izmantoðanai uzòçmçjdarbîbas ietvaros.No saraksta lîdz svarîgâkajiem pamatlîdzekïiem ir korporâcijas nekustamais îpaðums. Tie ir vienâda veida zeme, kâ arî piemçroti mâju un dzîvokïu patçriòam. Ir arî maðînas, kas tiek izmantotas raþoðanas procesâ, kâ arî ierîces un transporta materiâli (automaðînas, kravas automaðînas, piekabes. Ðis pasâkums ir arî uzlabojums, ko mçs panâkâm citâ pastâvîgâ aktîvâ. Pastâvîgais aktîvs joprojâm bûs dzîvs.Grâmatvedîbas likumam ir noteikti daþi noteikumi. Starp tiem ir ieraksti, ka pamatlîdzekïu vçrtîba darbîbas uzsâkðanas periodâ pârsniedz PLN 3500, lai to varçtu izdarît pamatlîdzekïu sarakstâ. Ðai spçlei, vçnas centram ir jâbût tieði tâdas personas îpaðumam, kas vada uzòçmuma finansiâlo darbîbu vai vairâk îpaðuma, t.i., tâ iegâdei esam pieðíîruði atseviðíu rçíinu.Pamatlîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu iekïauj, skaitot ne tikai iegâdes izmaksas, bet arî ðîs metodes transportçðanas izmaksas uzòçmumam, iekrauðanu un izkrauðanu. Daþreiz izmaksas par demontâþu un montâþas izmaksâm atkarîbâ no tâ, kurð materiâls ir, arî rada pamatlîdzekïu priekðrocîbas. Pamatlîdzekïu uzskaite arî pieïauj, ka PVN tiek samazinâts no pamatlîdzekïu cenâm.Ja mçs mantotu pamatlîdzekli, tad likumdevçjs ïauj sev noteikt ðâdas pastâvîgas cenas metodes cenu atbilstoða dizaina un kvalitâtes objektu platformai. Ja pamatlîdzekïu vçrtîbas paðnoteikðanâs nav papildu, tad to raksturo nekustamâ îpaðuma vçrtçtâja vçrtîba, kuru var izmantot.