Par uguni

Zinâðanas par ugunsdzçsîbu ir pirmais droðîbas avots. Uguns ir dzçriens no visnopietnâkajiem elementiem, ko ir grûti iegût, âtri izplatît un likvidçt visu, kas atbilst savâm spçjâm. Katram interjeram, kurâ cilvçki to izmanto, jâbût pilnîgi aprîkotiem ar ugunsdzçðanas lîdzekïiem, kas bûs efektîvs statuss, kas konkurç ar neparedzamo elementu.

Zinâðanâm kopâ ar atbilstoðu aprîkojumu, ko viòi veic, lai kontrolçtu uguni un laiþtu telpu pirms tâs izplatîðanâs, ir jâiet. Ikvienam, kas vçlas justies droði ugunsgrçka gadîjumâ, jâveic atbilstoða apmâcîba. Nav nekâda veida uguns, jo tas aizveras ar ðî produkta piezîmi. Piemçram, eïïas vai elektroinstalâcijas dedzinâðana, jûs nevarat dzçst ar ûdeni, kas baros tikai liesmu un padarîs ugunsgrçku piemçrotâku mçrîjumiem. Cîòâ pret daþiem ugunsgrçkiem ir ârkârtîgi noderîgi nodzçst ar tvaiku. Tvaika ugunsdzçðana ir tvaika dzçðanas veids, kas ir tik efektîvs, bet tam ir daþi ierobeþojumi. Tvaika zemais îpatnçjais svars padara to praktiski neiespçjamu reâlajâ telpâ, jo tajos apstâkïos tvaiks neatbilst tâs ugunsdzçðanas îpaðîbâm. Atdzesçðana ar tvaiku izrâdîsies ïoti efektîva slçgtâs telpâs, mazos izmçros. Pateicoties tam, ka tiek izmantota tehnoloìija, kas balstâs uz dzîvi, kas kavç skâbekïa padevi un strauji samazina tâ koncentrâciju, tvaiks ideâli tiks izmantots, lai nodzçstu ðíidrumu, gâzu vai pat elektrisko iekârtu ugunsgrçku. Svarîgs ugunsdzçsîbas tvaika darbîbas princips ir saderîgs ar degoðâs vielas aizdegðanâs temperatûru. Jo lielâks degðanas materiâla aizdegðanâs temperatûra, jo pozitîvâks ir tas, ka pâris bûs neçrti ar liesmâm.