Pardodanas modeli

Ir bijuði periodi, kuros finanðu ierîces ir obligâtas ar likumu. Pçc tam ir elektroniskie çdieni, kas ir apgrozîjuma reìistrâ un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to, ka viòiem trûkst uzòçmçja, jûs sodîs ar ievçrojamu naudas sodu, kas ievçrojami pârsniedz viòa ienâkumus. Neviens nevçlas pakïauties pârbaudei un pilnvarâm.Bieþi vien iespçjams, ka mçría uzòçmums atrodas nelielâ virsmâ. Uzòçmçjs realizç mûsu rezultâtus tîklâ, un, lai to saglabâtu, vienîgâ brîvâ telpa ir tâda pati, kur galds kïûst. Kases aparâti ir tikpat nepiecieðami, kad veikals ir liels veikals, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tâtad viens ir tâdu cilvçku veidâ, kuri strâdâ nestacionârâ veidâ. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs veic apgrûtinoðu kases aparâtu un visas iekârtas, kas nepiecieðamas tâ pilnîgai izmantoðanai. Tie ir redzami tirgû, pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tie ir mazi izmçri, jaudîgi akumulatori un atvçrts pakalpojums. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Tas padara tos par lielisku veidu, kâ lasît mobilo, un tad, piemçram, kad mçs esam tieði saistîti ar klientu.Fiskâlâs ierîces ir svarîgas atseviðíiem klientiem, bet ne tikai uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, klientiem ir pienâkums iesniegt sûdzîbu par samaksâto produktu. Lai saòemtu ðo kvîti, tas ir vienîgais pierâdîjums par pirkumu. Ir arî pierâdîjumi, ka darba devçjs veic oficiâlu darbu un nokârto nodokli par pârdotajâm precçm un palîdzîbu. Ja rodas situâcija, ka fiskâlâs ierîces noliktavâ ir atvienotas vai dzîvo tukðgaitâ, mçs varam paziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret îpaðnieku. Viòð saskaras ar ïoti lielu finansiâlu sodu un bieþi vien pat tiesu.Fiskâlâs ierîces arî palîdz darba devçjiem uzraudzît finanðu nosaukumus. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no ðiem veidiem nenogalina savu naudu vai vienkârði vai mûsu bizness ir labs.

Labi kases aparâti