Pelcka zona ipla

Finanðu ministrija pâròem daþâdas formas, lai samazinâtu pelçko zonu un iekasçtu maksâjamâs maksas. Viena no tâm bija sociâlâ kampaòa, kas veicinâja patçrçtâju pieprasîjumu izsniegt kvîti pçc preèu vai pakalpojumu iegâdes. Ir grûti pateikt, cik ðis karð ir bijis noderîgs: poïi izturas pret visu periodu kâ vairâk pretinieku nekâ sabiedrotais, tâpçc viòi ir gatavi vilni to saòemðanu, nevis pieprasît to. Ne vecais ieradums atcelt visus dokumentus, lai mçs varçtu atgriezties pie viòiem jebkurâ laikâ, ko mçs varam novçrot pat skandinâvu vidû.

Fiskâlais kvîts ir vçl viens nevajadzîgs papîrs, kas traucçs mûsu kabatas. Kâpçc man ir jâglabâ kvîtis, ja tie tiek izsniegti ðâdâ dokumentâ un ar tâdu tinti, ka pçc divâm nedçïâm jûs nevarat redzçt, kas sâkotnçji uz tiem rakstîts?Var bût ðaubas par ðâda veida darbîbas efektivitâti, bet ministrija nâca klajâ ar ideju, ka tagad poïu bûtîbâ ir lieliski vai loterijas biïete. Pçc iepirkðanâs par minimâlo PLN 10 un saòemðanas saòemðanas no novitus hd e printera ikviens varçja reìistrçties tîmeklî un iegût startu automaðînas loterijâ. Loterijas uzvarçtâjs, protams, bija publiskâ televîzija.Es domâju, ka ðâdas darbîbas ir daudz saprâtîgâkas nekâ atkârtoðanâs garlaicîbai "òemiet fiskâlu kvîti, neïaujiet man nozagt no jums". Poïi nepatîk, kad viòi tiek mâcîti - tas, iespçjams, ir viens no intensîvâkajiem mûsu mçría elementiem. Nogalinâðanas metode mums nav piemçrota - komunistiskâs organizâcijas par to uzzinâja, kad, apsprieþoties ar represijâm, opozîcija nav izkliedçjusi, bet konsolidçjusi un izraisîjusi galîgo uzvaru. Daudz burkânu maksâ par daudz no nûjas, piemçram, iespçju saòemt automaðînu.Tâpçc es jutos uz mûsu âdas, iepçrkoties lielveikalâ es saòçmu karti, kas ïauj izmantot punktus par katru nopirkto produktu. Vçl bija svarîgi mainît materiâlo balvu problçmas. Es mçìinâju veikt pirkumus ðajâ konkrçtajâ veikalâ, lai gan man bija jâiet cauri trîs kilometriem, lai nonâktu pie viòa. Es atteicos tikai tad, kad sapratu, ka, lai iegûtu vçrtîgu balvu, man jau daudzus gadus bûtu jâiet iepirkties ðajâ jomâ. Tâdâ veidâ balvas solîjums Poliem.