Poliglota zinatne

Mibiomi PatchesCatch Me, Patch Me! . Visefektīvākais līdzeklis, lai zaudēt svaru

Paðlaik mums ir vairâki jçdzieni, lai veiktu vienu tulkoðanas procesu, kas nav labâkais, jo ir grûti apsvçrt kaut ko, kas ilgu laiku ir instinktîvs, bet ne pilnîbâ apzinâs. Ja tulkotâjs saskaras ar izvçli lietot vienu vârdu, viòð nespçj izsaukt îpaðu komisiju, kas viòam palîdzçs izvçlçties pareizo vârdu, viòð to nevar piedzîvot taisnîgu tulkojumu pozîcijâ, jo tas nepastâv. Viòam ðeit jâievieto vârds, kas viòam bûs labâks. Noteikumos pastâstiet sev daþus çdienus un izvçlieties, kurð no tiem izklausâs. Ðâda iespçja ir acîmredzami instinktîva. Tulka instinkts tiek radîts, balstoties uz zinâðanâm un pieredzi, kas tiek savâkta vairâk nekâ desmit gadus. Tas rodas arî paðas literatûras pieredzes dçï - tas ir par tâdiem acîmredzamiem jautâjumiem kâ lasîðanas lasîðana pirms gulçtieðanas vai eseju rakstîðana. Darbs ar rakstveida vârdu, ko vâc visas darbîbas, ir ïoti praktisks, lai vadîtu uzòçmîbu pret apòçmîbu un brîvîbu savâ labajâ atlasç. Fiziskâ tulkoðanas process katram tulkotâjam ir atðíirîgs, un tad tas ir atkarîgs no personîgajâm vçlmçm. Ðâds grâmatu process tiek veikts trîs posmos:Pirmais ir avota teksta analîze - tulkotâjam ir jâsaprot daudz teksta, ko viòð lieto, lai tulkot. Pçdçjâ procesâ mçs uzsveram sareþìîtus vârdus, kas atrodami vârdnîcâ, mçs ðo tekstu vçlreiz izlasâm.Otrais - avota teksta tulkojums izvçlçtajâ valodâ. Ðis posms bieþi ir par tulkojuma skici, kas tiek pilnveidots ðajâs cikla daïâs. Pirmie veiktie labojumi attiecas uz gramatiku un valodu pareizîbu, pçc tam uzmanîba, lai mçría tekstâ bûtu visi oriìinâlâ teksta komponenti, un ka tulkojums skançja visdabiskâkais un atbilstoði, jo tas ir tikai viens un tas pats.Treðais un pçdçjais periods ir tulkojuma paziòojums, otrâ posma visu posmu pareizas îstenoðanas pârskats.Un visiem vajadzçtu pielâgot ðo procesu savâm vçlmçm, lai panâktu vislabâko rezultâtu.