Populara konkurence anglija

Daudzas meitenes bçrnîbâ sapòo par daþâdu profesiju veikðanu. Daþreiz pat ðie sapòi piepildâs. Kurð bçrni visbieþâk izvçlas bût, kad viòi aug? Nu, vairâk nekâ viens mazais zçns vçlas kïût par ugunsdzçsçju vai policistu. Daþi sapòo par karavîru. Populâra profesija ir veterinârârstu govis. Un kâ ar meitençm? Meitenes tradicionâli vçlas bût modeïi, aktrises un dziedâtâji.

https://vari-cb.eu/lv/

Populârâkâ konkurenceIr vçrts atzîmçt, ka vçl vairâk bçrnu sapòo kïût par slavenîbu. Tâtad no daþâda veida talantu ðovu popularitâtes sâkuma. Protams, daþi bçrni joprojâm izvçlas bût speciâlisti vai juristi. Vecâki paði ir ðâda veida ideju posmi. Protams, ne daudzi bçrni sapòo par to darît veikalâ vai bûvlaukumâ. Vai arî ðodien tas ir kaut kas cits? Ar integritâti, nç. Bçrnîbai ir tieðs ðarms. Mazi bçrni nav pârsteigti vai viòu vçlmes ir iespçjamas. Mazâ meitene nespçj sevi pçtît dabâ: es neesmu diezgan vispâr, lai kïûtu par modeli vai galu galâ varçtu kïût par ârstu. Kâ parasti mçs augam, mçs sâkam domât daudz reâlâk un mûsu bçrnu fantâzijas ir aizmirsuðas. Tomçr jâatzîst, ka tas ne vienmçr ir pareizi. Tas ir tâpçc, ka cilvçki, kuri ir guvuði savas bçrnîbas vçlmes, ir samazinâjuðies. Daudzi slavenîbas zvaigznes norâda, piemçram, ka èetru gadu vecumâ viòi dziedâja "lecamaukla mikrofonâ". Viòi bija tik pârliecinâti, ka viòu vecâki tika izvilkti no mazâkâ ceïa pçc cita lieðanas veida. Un galu galâ viòiem izdevâs. Ðâdi stâsti neatbilst retumam. Un ïaujiet viòiem bût tâlu. Tâtad bûs daudz labu pieauguðo.