Programma preeu uzglabadanai bez maksas

Visiem mums ir vai vismaz vajadzçtu bût personai, cik liela nozîme ir datoriem katras Rietumu civilizâcijas dalîbnieka ikdienas darbîbâ. Tâs ir praktiski visuresoðas, kas, no vienas puses, var bût atkarîgas no mûsu sugu atkarîbas no radîtâs tehnoloìijas, un, no otras puses, tai ir milzîgs progress raþoto izstrâdâjumu kvalitâtes un daudzuma ziòâ.

Katru reizi, kad ir bijuði ïoti iespaidîgi projekti un lietojumprogrammas, kas lielâkoties ir brîvas, izpauþas kâ ïoti efektîvas vienkârðâs darbîbâs.Viens no ðâdiem digitâlajiem palîgiem ir uzglabâðanas projekts, kura uzdevums ir palîdzçt cilvçkiem inventarizâcijas dokumentâcijâ un reìistrçt preèu apgrozîjumu, ti, tâ patçriòu, atkarîbâ no uzglabâjamo produktu veida. Ðajâ kontekstâ mçs izskatîsim, kâdas prasîbas programmai bûtu jâatbilst, lai tâs bûtu piemçrotas mums.Pirmkârt, tam vajadzçtu bût maksimâlam intuitîvam un nekomplicçtam interfeisam, kas netraucç pat klientus, kuri ir veseli datoru darbinieki. Visas programmatûras funkcijas ir rûpîgi un precîzi jâpaskaidro, iespçjams, nav ðaubu par viòu darbu. Tâ ir doma par vieglu darbîbu.Kâ ðî programmatûra darbojas? Tâs svarîgâ funkcija bûtu uzglabât noliktavâ svarîgus datus par precçm un izturçties pret tâm pareizajâs kategorijâs. Programmai bûtu jânodroðina funkcijas, kas ïauj sagatavot atbilstoðus aprçíinus par atseviðíu priekðmetu svaru, lielumu vai cenu, kâ arî jaunas vçrtîbas, kas tâm bûtu bieþi. Neapðaubâmi, teksta datu ðíiroðana bûtu jauka.Kâ jauns es pieminçðu nepiecieðamîbu viegli nosûtît vispârîgus datus pa e-pastu vai izvilkt tos uz pildspalva. Tas ir vçl jo vairâk nepiecieðams, jo uzòçmumam vienmçr ir daudz noliktavu, un tas bûtu ilgs laiks, lai pilnîbâ sazinâtos ar visiem ar datu bâzi.Es domâju, ka ðis dokuments ir noderîgs ikvienam, kurð vçlçjâs uzzinât, kurai uzglabâðanas programmai jâbût.