Programmu labojumi uzocmumiem

Enova programma ir sagatavota îpaði uzòçmumiem, kas rada jebkâdas komercdarbîbas, pakalpojumu un raþoðanas darbîbas. Sistçma, protams, ir ïoti efektîva, kas ir milzîgs ieguvums ðim programmas standartam.

Klienta organizçtâs vçstules var paplaðinât, iekïaujot tajâ unikâlus aprakstus. Liela organisma priekðrocîba ir veids, kâ rediìçt standarta sarakstus, kas iegâdâs noteiktu nevajadzîgu kolonnu izòemðanu konkrçtâ brîdî vai pievienojot konkrçtus mainîgos. Informâciju var arî âtri filtrçt un ðíirot, kas ïauj grupçt pret jebkuru parametru. Enova tirdzniecîbas programmai ir meklçðanas funkcijas, un kopçjais ierakstu skaits, visticamâk, dzîvos lçni, bet tikai tiem, kas rada vçlamo izteiksmi. Izmantojot programmas Enova funkciju, nav nepiecieðams instalçt pilnu MS Office versiju, un íermenis ir daudz saistîts ar ðo programmatûru, pateicoties kurai ir iespçjams efektîvi eksportçt informâciju kâ pierâdîjumus MS Excel izklâjlapai. Lietotâjs, pçc tam, kad ir rediìçjuði izvçlçtos Office pakotnç zinâmos, var atkârtoti importçt tirdzniecîbu enova programmâ. Ïoti liela ðî samazinâjuma priekðrocîba ir iespçja sadarboties arî ar Open Office paketçm. Enova programmatûra ir veltîta uzòçmçjiem, kas strâdâ visâs nozarçs, bet nav iespçjams apmierinât katras nozares vajadzîbas pieejamo ziòojumu un prakses veidâ. Kâzu sastâvdaïas var pasûtît no integratoriem. Nâkamâs programmas atjauninâðanas laikâ iesniegtie ziòojumi un ziòojumi netiek apdraudçti. Enova tirdzniecîbas programma ir divas versijas: jauka un platîna, kas ir ïoti elastîga un ïauj saglabât un drukât failus jaudas formâtos. Sistçma, visticamâk, dzîvos un tiks brîvi modificçta atbilstoði lietotâja vajadzîbâm. Programma nodroðina attiecîbas starp dokumentiem, kas ïauj tos mainît bez nepiecieðamîbas pârrakstît datus. Enova sistçma garantç iespçju kopçt atseviðíus dokumentus vai kopçt visas grupas (piemçram, ir iespçjams kopçt rçíinus no pçdçjiem mçneðiem bez nepiecieðamîbas saglabât darbuzòçmçja un satura datus. Dokumentus var aprakstît standarta veidlapâ komandâ vai konkrçtos, labos ar konkrçta uzòçmuma îpaðîbâm. Ðîs iekârtas padara enova programmu ideâli piemçrotu zinâmas iestâdes dokumentu plûsmas sistçmai.