Pvn vienots nodoklis

Kolposkops ir pçdçjâ kamera, kas sniedz ârstam (ar atbilstoðu specializâciju pçtîjumu par dzemdes kakla pârbaudi un tâs lielumu, kâ arî zemo daïu un kanâlu. Ðî spçle, iespçjams, darbojas, lai to pârbaudîtu specializçtâ maksts un vulva, kas ir tuvu, kas garantç ðo sistçmu.

Kolposkopija, kâ to sauc par iepriekð aprakstîto pçtîjumu, ir metode, kas daþu sekunþu laikâ nodroðina ceïu uz vairâk pacienta, profesionâlâku slimîbas diagnozi un ïauj pieòemt visstingrâko rîcîbu, kad slimîba tiek atklâta. Pateicoties ðâdam jautâjumam, ir iespçjams atrast un apgût preklînisko vçþa formu, un ir iespçjams nekavçjoties sâkt ârstçðanu (un, kâ mçs zinâm slimîbâ, ka âtrâka reakcija, izmeklçðana un rîcîba, lielâka iespçja, ka pçdçjâ nâk pie jums. Iepriekð aprakstîtâ klîniskâ stadija ir vçþa stadija, kas ir gandrîz praktiski simtprocentîga, un ðis koloposkopa pçtîjums ir ïoti vçrtîgs. Kolposkopija vien ir aptuveni 80 procenti vçþa noteikðanas âtruma, savukârt citoloìijâ un tâs vçþa noteikðanâ tiek novçrtçts septiòdesmit procenti. Tomçr profesionâlie ârsti iesaka apvienot abas ðîs formas, t.i., citoloìiju un kolposkopiju - tas faktiski piemçro simts procentus noteiktîbas, lai atrastu ðo slikto slimîbu. Kolposkops, iespçjams, tiks izmantots kâ rîks, kas precîzâk pârbauda audu gabalu. Pateicoties ðai ierîcei, pareizais ârsts var aprakstît arî operâcijas, kas veiktas ar vulvas, dzemdes kakla vai maksts, apjomu. Turklât pçc procedûras pabeigðanas kolposkops var viegli novçrtçt, vai darbîba ir bijusi veiksmîga. Vienmçr ir daþi ierobeþojumi, kas pirms testa ir stingri jâievçro - modeli nevar sajaukt vai ginekoloìiskos testus veikt daþas dienas pirms kolposkopa pârbaudes. Tâtad jûs varat redzçt nepareizu jautâjumu, un tâ iedarbîba noteikti ir "viltota".