Radoma rathodanas zale

Mikroskopu kameras - saskaòâ ar kompâniju - kameras ar daudzâm smalkâm dimensijâm. Tos var izmantot gan laboratorijas darbos, gan laikâ, gan laikâ.

Produkta demonstrçðana ar mikroskopu kamerâm ir viegli izmantojama, veicot daþâdus íîmisko preparâtu veidus, arî medikamentus. Kamera ir pievienota mikroskopam un gan datoram, gan tieði uz monitora vai monitora. Pateicoties tam, viss, kas "redz" ðûnu, ir saprotams lielâkai saòçmçju grupai. Protams, pçc savienojuma ar datoru attçls var tikt saglabâts. Kameras uzstâdîðana mikroskopâ notiek, izmantojot îpaðu okulâru, vai arî tâ ir ievietota nopietnâ optiskâ savienojumâ. Ðeit ir vçrts pieminçt, ka daudzi þanra mçríi ir nodroðinâti ar programmatûru, kas tiek izmantota, lai piemçrotu savus datus - tas, cita starpâ, aizòem mçrîðanas funkcijas.

Attçla attçloðana ar mikroskopu kamerâm ïauj ne tikai apskatît tieðo skatu, bet arî to uztvert kâdâ brîdî, izveidot ekrânuzòçmumus vai pielâgot krâsu un kontrastu, lai iegûtu labâku rezultâtu. Ja izmantojat ilgâkus eksperimentus, varat ieprogrammçt kameru, lai ïautu ierakstît fona izmaiòu laikâ vai uz noteiktu laika intervâlu izòemtâ laika.

Daudzâm kamerâm ir arî iebûvçtas papildu funkcijas, piemçram, attçla uztverðana, atlekðana departamentâ un statuss vai kalibrçðana atbilstoði norâdîtajiem parametriem. Ðâdas kameras izmaksas, cita starpâ, ir atkarîgas no tâ jutîguma un papildu funkcijâm, kuras raþotâjs ir aprîkojis. Lçtâkâs ðâda veida mikroskopiskâs kameras maksâ vairâkus simtus zlotu, visdârgâkâs tâs var sasniegt vairâkus tûkstoðus. Tâpçc vispirms ir jânosaka, kâda veida ðûnas bûs nepiecieðamas, un tikai tad varat iestatît budþetu.

Ir arî vçrts piebilst, ka mikroskopiskâ fotokameru izpçte ïauj radît un padziïinât izglîtîbas vai zinâtniskos palîglîdzekïus studentiem. Filmas ierakstîðana ar izmaiòâm un reakcijâm mikroskopâ ïaus mums labâk izskaidrot apspriestâs tçmas, pateicoties kurâm âtri bûs iespçjams saprast ðâda veida procesus. Tâpçc ðî standarta mçríus vçlas iegâdâties izglîtîbas iestâdes, îpaði plaðâkas skolas un pçtniecîbas laboratorijas.