Reiistracijas darbu organizcdana

Kad esat darîjis mçbeïu tirdzniecîbas uzòçmumâ. Îpaðnieks nodarbinâja darbiniekus noliktavâs, savukârt þurnâlos, kurus viòð sasniedza ðajâs vietâs. Es tikko strâdâju ðâdâ noliktavâ. Çka bija pârâk zema par to preèu daudzumu, ko plânoju uzglabât. Nepietiekama kosmosa attîstîba bija paradoksâla situâcija, kad vienîgajam cilvçkam bija jâgaida vairâkas minûtes otrajâ vietâ, jo ceïð starp iekârtu pâïiem un transporta slodzi uz automaðînâm bija pârâk mazs.

Tad es sapratu, ka dienas sistçmâ pçdçjais risinâjums ir pavadîts neproduktîvi. Vçl viena lieta, kas pagarinâja grâmatu, bija kluss apgaismojums, tas bija pietiekami, lai uzstâdîtu spilgtas sveèu lampas, kas atrisinâtu problçmu. Darbiniekam, kurð aizpilda pasûtîjumu cilvçkam, tâ vietâ, lai redzçtu produkta etiíeti no attâluma, bija jârisina un jâmeklç tâ, un bieþi vien tam ir telefona gaisma. Kâ, iespçjams, ðajâ gadîjumâ îpaðnieks pilnîbâ nepievçrsa uzmanîbu ðâdâm vajadzîbâm, vçlâk apgrûtinot viena pasûtîjuma pabeigðanas stadiju. Es domâju, ka labs iestatîjums vai ierîces, preces un visas dienas laikâ izmantotâs sastâvdaïas ir lieliskas. Tas nav tikai ðî darbinieka efektivitâte, kâdas izmaksas iet iekðâ, jo laiks ir nauda, bet tajâ paðâ laikâ ðâda persona bieþi ir apgrûtinâta, jo tâ var radît kaut ko âtrâku, ar mazâkâm izmaksâm. Þurnâlâ ir daudz grâmatu kvalitâtes uzlabojoðu faktoru. Vissvarîgâkais ir spilgts apgaismojums, tâtad ir luminiscences lampas un pareiza preèu pârvaldîba noliktavâ, lai cilvçki neaizgultos uz savâm kâjâm. Attiecîbâ uz þurnâla veidu mums ir jâpievçrð uzmanîba arî temperatûrai vietâ un mitruma lîmenim. Pçdçjâ gadîjumâ, kad runa ir par mçbelçm, telpai jâbût ïoti sausai, jo mitrums kaitçs zemei, no kuras tiek izgatavotas mçbeles. Tas ir tikai pamati, tikai tad, ja pat bagâtie uzòçmumi var aizmirst par pamatjautâjumiem.