Saoemdana 5 pieteikdanas

Daudziem uzòçmçjiem ir sâpîgs pienâkums uzglabât kvîðu kopijas. Kopijas jâuzglabâ Nodokïu biroja vajadzîbâm piecus gadus.

Pçc darîjuma pabeigðanas tiek plânoti divi ieòçmumi - arî oriìinâlais eksemplârs, kuru pçc tam vçlas apturçt to izdevusi sabiedrîba. Fiskâlâ printera ieòçmumu kopijas vienmçr ir garas, papîra ruïïos. Ðâds gals ir saistîts ar lielu grûtîbu izbeigðanos. Pirmkârt, viòð nosûta lietai, kurâ uzòçmçjam ir jâglabâ tûkstoðiem ruïïu mûsu sortimentâ. Kopâ tâs nav ilgstoðas, jo tâs var âtri izbalinât, piemçram, saules gaismas ietekmç, tâpçc tâs ir pienâcîgi jâaizsargâ pret nelabvçlîgiem faktoriem.

No pçdçjâ nosacîjuma daudzi uzòçmumi nolemj ieguldît fiskâlajâ ierîcç novitus deon e, kas saglabâ kvîts kopiju elektroniskâ formâ. Ðî pieeja pamanâmâ veidâ atvieglo ðâdas informâcijas vâkðanu. Tûkstoðiem ruïïu vietâ pietiek ar vienu atmiòas lapu. Datus var kopçt arî citos plaðsaziòas lîdzekïos, kas tos aizsargâs.

Fiskâlâs printera ieòçmumu elektroniskâs kopijas ir arî citas svarîgas priekðrocîbas. Pirmkârt un galvenokârt tie nodroðina lielu ietaupîjumu. Lai gan printera iegâde ar ðâdu priekðlikumu nav visîsâkâ cena, tas ilgtermiòâ palîdzçs samazinât izmaksas. Tas ir galvenokârt tâpçc, ka jûs varat atbrîvoties no papîra ruïïu iegâdes.

Ieguldîjumi ðajâ standartâ noteikti bûs daudz pievilcîgâki no uzòçmçju viedokïa, kam ir lielâka loma, kuri katru dienu pavada vairâkus desmitus vai vairâkus simtus ieòçmumu. Ðajâ gadîjumâ papîra ruïïu, kas satur èeku kopijas, iegâde un uzturçðana noteikti ir smags slogs, kas negatîvi ietekmç arî kampaòu un darba raþîguma kursus.

Kases aparâti un printeri ar elektronisko èeku saòemðanas metodi ir labs risinâjums, kas jâòem vçrâ, pçrkot ðâda veida ierîci uzòçmuma vajadzîbâm. Ðâdi printeri ir pieejami daudzos veikalos. Tad ir ierîces, kas paredzçtas lielu veikalu vajadzîbâm, bet pat mazâkiem uzòçmumiem, un ir svarîgi izvçlçties risinâjumu, kas atbilstu zinâmâ zîmola vajadzîbâm un tajâ paðâ laikâ nebûs pârâk dârgs.