Starptautiskas attiecibas kielce

Globalizâcijas laikmetâ starptautiskie kontakti ir ïoti bieþi. Jauni izgudrojumi transporta un sakaru jomâ ievçrojami saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, kad tas palika agrâk. Jûs vienmçr varat zvanît kâdam un pieslçgties tieði. Ceïð uz jauno pasaules galu nav vajadzîgs gadiem, bet tikai daþas stundas ar lidmaðînu. Mûsdienâs attâlinâtâs valstis mums ir rokâs un pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Bija daudz daþâdu priekðlikumu sadarbîbai. Ârvalstu ceïojumi bija spçcîgâki un populârâki, un kas notiek iekðâ - un daudz bieþâk. Paðlaik jûs varat viegli nokïût citâ kontinentâ, kur ir pilnîgi atðíirîga civilizâcija un daþâdas tradîcijas. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete, kas ir pietiekami bagâta, lai nokïûtu Âzijâ, Âfrikâ vai ârzemçs. Mainâs arî politiskâ situâcija pasaulç. Pçc Ðengenas zonas atcelðanas lielâkâ daïa Eiropas grupas iespçju ir atceltas, un jebkurð Ðengenas zonas iedzîvotâjs var brîvi ceïot starp valstîm.

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama atbilstoða sagatavoðanâs. Uzòçmums, kas vçlas saòemt jaunus ârvalstu tirgus, gûs labumu no atbilstoða brokera, kurð labi iepazîstinâs ar piedâvâto piedâvâjumu. Ðajâ gadîjumâ tulkoðana ir ïoti prestiþa. Polijas uzòçmums, kam palîdz tulks, var uzvarçt starptautiskâs izstâdes tieði ieinteresçtajâm pusçm. Japâòu automobiïu grupas pârstâvju vizîte mûsu rûpnîcâ ievçrojami palielinâsies tulka klâtbûtnç. Bez tulkotâja nevarçja notikt arî politiskâs sanâksmes starptautiskâ mçrogâ. Persona, kas zina konkrçtu kultûru, var novçrst neveiksmes un neskaidrîbas. Tas ir vçrtîgs sareþìîtâs sarunâs, kur daþreiz mazie elementi var ietekmçt darîjumu.