Terapija nfz psihologa

Amerikas Savienotajâs Valstîs ir ïoti pievilcîgs, lai bûtu vçl viens terapeits. Mûsu reìionâ pirms pâris gadiem psihologam vai psihoterapeitim piederoðâ dâma ne tikai slavçja, bet pat slçpja ðo faktu un tad pat pirms maniem mîïajiem. Kâzas pçdçjâ gadîjumâ ir bûtiski mainîjuðâs, un tagad nav iemesla izvairîties informçt jûs, ka pastâv kâdas garîgas problçmas vai problçmas ar atlikuðo atkarîbas veidu.

Ir ïoti daudz savienotu cilvçku, un tas attiecas ne tikai uz tradicionâlajâm atkarîbâm, piemçram, alkoholismu vai narkomâniju. Arvien bieþâk cilvçki ir atkarîgi no azartspçlçm, dzimuma un pat datorspçlçm. Kas ir nepareizi, tikai pçdçjâ gadîjumâ problçma bieþi attiecas uz ïoti veseliem cilvçkiem, bieþi arî bçrniem.

African Mango

Sievietçm, kas atrodas atkarîbas vçrtîbas sajûtâs, uzskata, ka viss ir kontrolçts, un viòi var pârtraukt dzerðanu, smçíçðanu vai spçlçt praktiski visu laiku. Protams, tas ir tikai muïíis par sevi, un ðodien tas bûtu vilciens, kas pieprasa ârsta maksâjumu. Daþreiz ir nepiecieðama spçcîgâka situâcija, lai indivîds uzzinâtu, ka tas tieðâm ir ðis zvans un bez terapeitiskâ atbalsta daudz nesasniegs.

Ir tik daudz licencçtu terapeitu. Ir svarîgi atrast tâdu, kas faktiski spçs vadît tik sareþìîtu atkarîbas ceïu. Paðlaik cilvçki visbieþâk izmanto internetu, lai meklçtu, ievadot atbilstoðas frâzes, piemçram, Krakovas terapiju vai ieteicamo terapeitu.

Tomçr ir svarîgi vizualizçt svarîgu jautâjumu. Proti, terapija ir tikai piekïuve gariem un bieþi vien ïoti bîstamiem darbiem uz sevis. Kopumâ problçmas parasti tiek pieòemtas lçni, un ar laiku kopâ ar viòiem ir vajadzîgs laiks. Ir grûti sagaidît, ka divas vai trîs vizîtes bûs pietiekamas, lai personu ievietotu maskâ ar pçdçjo, kas noveda pie terapeita biroja. Protams, neviens îsceïð nepalîdzçs, gluþi pretçji.

Jâatceras arî tas, ka neviens terapeits vai psihologs nav brînuma darbinieks, ne arî vednis, kurð rada burvju izpausmes problçmu. Tas, cik daudz viòa vçlas no personas, kas palîdz. No tâ, vai arî ir pietiekami apòçmies uzòemties spçli ar savâm problçmâm vai atkarîbâm.