Ugunsgrcku un ugunsdzcdanas lidzekiu dzcdana

Ugunsgrçka gadîjumâ vissvarîgâkais ir dâsna un gatava reakcija, kas samazina iespçjamos zaudçjumus. Kad viòa pat pievienoja, lai glâbtu labu dzîvi. Lai ðî reakcija vienmçr bûtu uzticama, jâzina, kura sistçma bûtu jâpievçrð, lai pievçrstu uzmanîbu. Pretçjâ gadîjumâ mçs sâkam ugunsdzçsîbu slçgtâ dzîvoklî un citâdâ veidâ par pieòemto vietu.Pirmajâ gadîjumâ mums vajadzçtu bût, ka mûsu manevrçðanas vieta ir maza, saskaroties ar to, mçs nevaram ïaut sev izmantot visus preparâtus. Viens no visefektîvâkajiem ûdens tvaikiem neapðaubâmi ietekmç spçju âtri neitralizçt draudus.

Protams, tvaika kâ ugunsdzçðanas metode neattîstâs atklâtâ telpâ, kur tâ nepçrk pareizu koncentrâciju, pateicoties kurai ir iespçjams dzçst uguni. Tomçr zemâs çkâs tas ir ïoti noderîgi. To bieþi lieto arî uz kuìiem, telpâs, kur tiek izmantoti spirti vai vulkâniskie katli, kur nav atïauts izmantot ûdeni. Tvaika pamatdarbîba, kas palîdz novçrst ugunsgrçku, ir neitralizçt skâbekli, bez kura liesma nebûs ilgstoða. Tâs unikâlâ iezîme ir fakts, ka ðî ietekme tiek organizçta ïoti âtri, pateicoties kam uguns nespçs pietiekami izplatîties. Pçdçjais ir ârkârtîgi svarîgs, jo tâdâ formâ, kad uguns paplaðinâs lîdz pilnai çkai, to nevar izdzçst ar to paðu pâri. Ugunsdzçsîbas brigâdei ir jârîkojas ïoti nopietni, kas sastâv no pçdçjâ, ka ugunsgrçka radîtie zaudçjumi bûs ievçrojami augstâki.