Vakuuma iepakodanas madina atri 35

Tâ kâ tradicionâlâ pasaule zina, ka baktçrijas, kas atrodas gaisâ, ir pârtikas iemesls. Tikai tâdâ veidâ, kâ tos noíert, galu galâ ir mikroskopisks izmçrs. Baktçrijas ir gaisâ ... Noòemiet gaisu! Par laimi, ir vakuuma tepro iepakoðanas maðîna. Pateicoties patçriòa ievietoðanai maisâ un izsûknçjot gaisu no tâ, mçs nepieïaujam, ka mikrobi tiek minçti sâkumâ.

Pateicoties tam, ka nav saskares ar gaisu, mçs varam bût vieglâki par mûsu vârpstas likteni lîdz piecâm reizçm ilgâk nekâ ar tradicionâlo uzglabâðanu. Papildu vakuuma uzglabâðanas priekðrocîba ir tâ, ka man nav ïauts dzîvîbai izþût. Tas ïauj sasniegt visus taustâmos ieguvumus, kas ir jûtami budþetâ. Pastâv mâjâs gatavotas vakuuma iepakoðanas metodes, piemçram, noòemiet gaisu no plastmasas maisiòa ar spiedienu (mçs ieliekam maisâ bïodâ ar ûdeni un spiediens nospieþ gaisu no tâ, mçs metinâm galu no ûdens. Mazâk darbietilpîga alternatîva ðâdâm analîzçm ir tepro vakuuma iepakoðanas iekârta. Tâdçjâdi tas bieþi vien ir veiksmîgs preèu iesaiòoðanai rûpniecîbas vai pârstrâdes veikalos. Ar pârçjo, pçdçjam klientam tiek izmantota tikai iepakoðanas iekârta. Daþi komponenti vai plaði saprotama elektronika ir arî iesaiòoti vakuumâ, un ðajâ gadîjumâ ideja par izlietni pilnîbâ nokrît, gaisa sûkðana, jo pçdçjâ gadîjumâ, cita starpâ, ir aizsardzîba pret smalku komponentu mitrumu. Nu, cilvçciski; „nogrimðanas” metode nav rentabla visiem uzòçmumiem. Tas vçl nav viss. Vakuuma iepakojums var ietekmçt apìçrbu svaigumu! Mazgâts krekls nav salocîts pat garâ ceïojumâ, bet pçc atvçrðanas tas svaigs. Kas attiecas arî uz ceïoðanu - dvielis vai T-krekls pçc nepieredzçta gaisa aizòem vienu treðdaïu vai daþas vietas lîdz ðim. Personîgi es tad redzu pârâk daudz droðîbas. Negatîvie ir tas, ka nekas nepielâgo svaru, lai jûs varçtu pacelt vai pârsteigt lidostâ. Pçdçjais (tomçr es nedodu to galvu - vakuumam ir nâkotne priekðrocîba, ko sniedz apìçrbu vakuuma iepakoðana, ir tâ, ka mçs palîdzam viòai ðajâ metodç pirms netîrîbas. Pat jûsu mugursomâ ielej pat musons lietus - mûsu zeíes paliks sausas un smarþîgas.