Vardavas biznesa izveide

Lielâkâ daïa cilvçku, kas plâno uzsâkt savu biznesu, ir dzirdçjuði par aizdevuma iegûðanu, lai uzsâktu uzòçmçjdarbîbu. & nbsp; Sâksim ar to, kâda saimnieciskâ darbîba patieðâm ir. & nbsp; Kâ tas nozîmç Polijas tiesîbu jçdzienu, ir pçdçjais organizçtais, pastâvîgais darbs un kâds projekts ir finansiâlas priekðrocîbas iegûðanai.

Òemot vçrâ tiesîbas uz darbîbu, jâatceras par daþiem ðíçrðïiem, piemçram, koncesijâm, licencçm vai çdieniem. Tâtad izrâdâs, ka minerâlu ieguves darbam uzòçmçjam ir jâveic îpaði apstâkïi. Cits pasâkuma gadîjums bûs ieroèu vai sprâgstvielu produktu mâksla vai pârdoðana. Parasti ðo ierobeþojumu pieòçmumi ir tâdi, ka ðâdas preces tirdzniecîbâ nebûtu ïaunprâtîgi izmantotas, un ðâdas preces nesasniedza nejauðos pircçjus. Tâdçjâdi mçs varam klasificçt saimniecisko darbîbu sadalîjumu, pamatojoties uz darba brîvîbu divâs grupâs: regulçtâ darbîba un neregulçta îstenoðana. Neregulçtu darbîbu panâkumos mçs varam to brîvi vadît, neievçrojot papildu prasîbas.Nozîmîga izvçle, ar kuru jaunais uzòçmçjs kïûst, ir pietiekama uzòçmuma darbîbas veida izvçle. Mçs varam atðíirt civilo, reìistrçto, partneru, komandîtsabiedrîbu, ierobeþotu akciju sabiedrîbu, sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu un akciju sabiedrîbu. Katrs no tiem regulç pilnvaras un citus grâmatvedîbas vai uzskaites noteikumus. Pçc tam, kad sevi iepazîstinâjât ar visiem, òemiet arî eksperta palîdzîbu.Jâatceras, ka lîdzfinansçjums nav vienîgais subsîdiju veids, kas mums var bût. Papildus iepriekðminçtajam atbalstam jûs varat saòemt pat zemu procentu likmes aizdevumu lîdz aptuveni 80 000 zlotiem, lîdzfinansçjuma gadîjumâ varat noðíirt divas lîdzfinansçjuma iespçjas - no Eiropas fondiem arî no Darba sadaïas. Liels lîdzfinansçjums jaunam biznesa darbam ir saistîts ar vidçjâs algas apjomu nozarç pirms ceturkðòa, kurâ persona pieprasa ðâdu situâciju, lai gûtu labumu no Biroja kartes. Ðai summai ir seðas reizes lielâka par vidçjo nacionâlo algu. Îstenojot to sauc par vairâk nekâ 20 000 PLN.Uzòçmçjam, kas vada komerciâlu vai pakalpojumu kampaòu, jâbût aprîkotam ar siltumapgâdes sistçmu, kas ir pakârtota. Tagad jûs varat saòemt pirkuma atmaksu lîdz 700 PLN par jaunu nodokïu ierîci, bet ne tik daudz kâ 90% no neto cenas. Lai sasniegtu ðâdu naudu, uzòçmçjam ir jâatdod atbilstoðs pieteikums.