Vardavas kases aparats

Ja ir svarîgi pamanît, tie uzòçmçji, kuri paði izvçlas pirkt kases aparâtu, var saòemt palîdzîbu no Nodokïu biroja. Lai gan tie darbosies tikai tad, ja uzòçmumu îpaðnieki visas formalitâtes izpildîs noteiktâ laika posmâ. Tika òemts vçrâ, ka fiskâlâ valûta ir aprîkota ar uzòçmumu, kas maksâ ar Valsts kases nosaukumu kâ PVN maksâtâju. Tomçr var izrâdîties, ka ðî iespçja bûs bagâta, ja neesat muca.

duo shampoo

Turklât daudzi cilvçki redz ðo veidlapu kâ iespçju veikt lielus ietaupîjumus. Jâatzîmç, ka kases aparâts nav ceturtdaïa, kas ir pilnîbâ atmaksâjama. Tâ izturas pret dzîvokli tad, kad uzòçmçjs iesniedz attiecîgu pieteikumu, kurâ tiks atklâti ðâdi dati, kad viòa vârds un uzvârds, visa informâcija par adresi, kâ arî nodokïu identifikâcijas numurs. Laikâ, kad Nodokïu birojs saòem pieteikumu kopâ ar tiesîbâm, 25 dienu procesâ tas pârskaita lîdzekïus nodokïu maksâtâja kontâ, kâdus datus viòð glabâjis kases aparâta iegâdei.

Tomçr ne-vatowiec ir jâgaida ar to, ka tajâ laikâ, kad Nodokïu birojs pieðíir ðos lîdzekïus, tas dod nodokïu maksâtâjiem noteiktu uzticîbas aizdevumu. Tas liecina, ka tas ir nauda, ka uzòçmçjam jebkurâ gadîjumâ bûs jâmaksâ, ja viòð nepilda savas saistîbas. Tâdçjâdi tâ var sasniegt ðâdu situâciju, kad trîs gadu laikâ pçc kases aparâtu uzstâdîðanas uzòçmçjs nolemj slçgt savu lomu vai pasludina par bankrotçjuðu. Uzòçmçjam bûs jâmaksâ summa, ko viòð saòem arî tad, ja kâda iemesla dçï viòð nolemj, ka viòð nevçlas saglabât statistiku, kas balstîta uz kases aparâtiem.

Ir vçrts padomât par to, vai tieðâm ir jâmaksâ par fiskâlâs kases uzstâdîðanu, ja runa ir par darbu, kas nav vatowiec. Jo îpaði, tad ir svarîgi, ja nozare, kurâ tiek pakïauti jûsu produkti vai pakalpojumi, nepalielinâs pârâk dinamiski noteiktâ apgabalâ. Jûs arî nevarat aizmirst, ka ðâdas vçstules saglabâðana joprojâm ir laikietilpîga, it îpaði, ja jums ir daudz jaunu produktu. Vçl viens fiskâlâs ierîces izmantoðanas aspekts ir nepiecieðamîba saòemt skaidru naudu, lai iegâdâtos fiskâlâs valûtas rullîti, kâ arî tehniskâs pârbaudes. Ja jûs veicat mikrouzòçmumu, var gadîties, ka persona bûs pârâk aizòemta ar daþâdiem pienâkumiem, lai uzòçmums varçtu dinamiski augt.