Vertikala iezemcdana

Zemçjums ir tipisks labs aizsardzîbas lîdzeklis pret zibens.Zemçjums ir kabelis no vadîtâja, kas ir labi vadoða viela.

Labâkâs strâvas ir ûdens, grafîts, dzelzs, tçrauds, alumînijs, zelts, varð un sudrabs.Rokasgrâmata savieno íermeni ar elektrificçto grîdu, turklât ðî savienojuma beigâs elektrificçtais íermenis atdod vai pieòem maksu, tâdçjâdi vadot to vienaldzîbai.

https://neoproduct.eu/lv/jinx-repellent-magic-formula-efektivs-veids-ka-mainit-likteni-un-sasniegt-laimi/

Zemçjuma ierîces konstrukcija nav îpaði sareþìîta. Ðâda ierîce tiek savâkta no zemes elektroda un zemes vadiem, savienojoðajiem vadiem, skavas vai sliedçm un zemçjuma vadiem.Ir oriìinâli zemçjuma veidi. Daþi veidi ietver: iezemçðanu, papildu, çrtu un aizsargâtu zemçjumu.

Zemçjuma skavâm ir svarîga loma iezemçðanas tîklâ. Ðie terminâli ir izgatavoti no alumînija un savieno zibens vadus ar bûvlaukumiem. Zemçjuma skavas vai sliedes ir daïa no konstrukciju iezemçðanas sistçmas un garantç vairâku vadu elektrisko pieslçgumu iezemçðanas virzienos.Mûsu konstrukcijas skavas var bût dabiskas, saspiestas, plakanas; vienkârðas preses; leòíveida presçts plakans; leòíiski nospiests; necaurlaidîgas savienojumi.Kronðteina veidu, ko izmanto arî tâs konstrukcijai, cita starpâ nosaka daïa savienoto vadu, cilvçki uz zemes.

Zemçjuma kabeïa pieslçgðana pie iezemçjuma ir jâkonstruç viegli un jâparedz prasîbas elektriskajam savienojumam.Paðreizçjâ galâ tiek virzîta termîta metinâðana, izmantojot spailes, skrûves vai citus mehâniskus savienojumus. Mehâniskie savienojumi jâveic saskaòâ ar noteikumiem, kas noteikti saskaòâ ar raþotâja norâdîjumiem.Veidojot zibens aizsardzîbas sistçmu, îpaða uzmanîba jâpievçrð izmantotajâm skavâm, kas, pirmkârt, nedrîkst sabojât zemes elektrodu vai zemçjuma vadu. Ðâdas metodes kopumâ dotajam un ðî principa pielietojumam ir bûtiska nozîme, jo savienojumi un rokturi, kas sastâv tikai no lodçðanas savienojuma, nedod arî labu mehânisko izturîbu, tie var tikt bojâti.