Veselibas aizsardzibas novcrdana

ATEX ir Eiropas Savienîbas tiesîbu akts, kas reglamentç uzticîbas un veselîbas pârbauþu prasîbas, kas jâizpilda visiem produktiem, kas tiek nodoti grâmatai sprâdzienbîstamu teritoriju tuvumâ. Jaunâkâ direktîva pçc esoðo ATEX standartu apvienoðanas 2014/34 / ES stâsies spçkâ 2016. gada 20. aprîlî, un viss raksts bûs jâmaríç kâ:

Drivelan UltraDrivelan Ultra - Efektīvs erektilās disfunkcijas risinājums

1. CE zîme, 2. sertifikâta izsniegðanas vienîbas identifikâcijas numurs, 3. Sprâdziendroðs simbols, 4. sprâdzienbîstamîbas grupa, 5. iekârtu kategorija, 6. sprâdzienbîstamîbas tips, 7. sprâdziena apakðgrupa, 8. temperatûras klase.Katra ierîce vçlas pastâvçt tâ, lai tas neradîtu draudus darba laikâ. Sertifikâta izsniegðana, ko veic pilnvarotas personas (piemçram, UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Atestâcijas un sertifikâcijas pçtîjumu centrs SIA Gliwice, piekrît ðâdâm procedûrâm: 1. EK standarta tests - nodroðina, ka ierîce atbilst pamatprasîbâm direktîva, 2. raþoðanas kvalitâtes nodroðinâðana - kvalitâtes sistçmas apstiprinâðanas procedûra, kas ïauj maríçt produktu ar CE zîmi un izdot atbilstîbas deklarâciju, 3. produkta verifikâcija - katras izstrâdâjuma testu un izmçìinâjumu procedûra, kas raþota, ievçrojot atbilstîbu noteikumiem, 4. produkta kvalitâtes nodroðinâðana, 4. produkta kvalitâtes nodroðinâðana - produkta kvalitâtes nodroðinâðana; izmantotâ kvalitâtes nodroðinâðanas sistçma, tostarp galîgâ pârbaude un produktu pieredze, 5. vienoðanâs ar darbinieku - procedûra, lai raþotâjs veiktu atbilstîgus testus katrai izgatavotajai kopijai saskaòâ ar EK tipa pârbaudes sertifikâtâ norâdîto tipu un direktîvâ izvirzîtajâm cerîbâm;raþoðana - iekârtu tehniskâs dokumentâcijas sagatavoðanas kârtîba, dokumenti jâuzglabâ 10 gadus pçc pçdçjâs kopijas izgatavoðanas, 7. tehniskâs dokumentâcijas iesniegðana paziòotajai personai glabâtavâ, dokumentâcijai jâbût vispârçjam aprakstam, dizainam, rasçjumiem, diagrammâm, aprakstiem, standartu sarakstam, rezultâtiem pçtîjumi un aprçíini, atbilstîbas deklarâcija, 8. vienîbas raþoðanas pârbaude.