Vienlaiciga krievu tulkodana

Daþos tulkojumos, secîgos gados, arvien populârâka kïûst tulkoðana pçc kârtas. Kâpçc? Ir daudz faktoru, par kuriem, protams, ðî stila mutiskais stils ir ïoti patîkams. Kâdi ir apsvçrumi?

Pirmkârt, mobilitâte. Iedomâjieties biznesa tikðanos, kuras laikâ jûs ceïojat pa izstâþu zâlçs esoðajiem koridoriem, kuros jûs risinât un apspriest ðo tçmu vai risinâjumus. Ja jûs plânojat, lai ârzemnieki jûs saprastu, bet jûs nevarat runât viòu valodâ, jûs vçlaties tulku vçrst blakus. Un gadîjumâ, ja tulkojums notiek pçc kârtas, jûs domâjat to.

Otrkârt, diskusiju iespçja. Ðâdu priekðlikumu nepiedâvâ sinhronâ tulkoðana. Salonâ esoðais tulkotâjs tulko tikai saturu, ko sniedz runâtâjs. Tajâ paðâ laikâ pçc daþâm mijiedarbîbâm iegûs secîgu tulkoðanu. Tomçr var notikt diskusija, un ðâdâ gadîjumâ students izskaidro katra dalîbnieka apgalvojumus.

Denta Seal

Treðkârt, viòi mâcâs augstâ lîmenî. Ne visiem tulkotâjiem ir nosliece uz viòiem. Tiem, kas viòiem ir piemçroti, var viegli tikt galâ ar „dzîvâs” tulkoðanas spiedienu, bez iespçjas atbalstît papildu materiâlus vai zinâtniskus pakalpojumus. Neatkarîgi no paðreizçjâ, iespçjams, tâ ir persona, kas labi zina valodu. Tomçr, ja mums ir jâgarantç, ka vienkârða lieta tiks sagatavota perfekti, mçs vienmçr varam viòai dot otru veidu materiâlu par tçmu, kurâ notiks diskusija.

Ceturtkârt, viegla organizâcija. Runâjot par secîgâm interpretâcijâm, tâs neprasa tehnisko sagatavoðanu vai specializçtu aprîkojumu. Jums nav jâmaksâ par pierâdîjumu par telpas iznomâðanu ar kabîni sinhronai tulkoðanai. Jums nav jâpieprasa aprîkojums, kas ïauj saòemt tulkotu saturu, piemçram, klausîtâjiem paredzçtâs austiòas.

Sekojoðâ tulkoðana ir ïoti populâra, galvenokârt tâpçc, ka tâ ir ïoti pieejama cilvçkiem, kurus interesç sanâksmes. Tos vienmçr veic sievietes ar izcilâm kompetencçm un lîdz ar to visaugstâkajâ lîmenî.