Zelmera gaias madina zmm0815w

Sekojoðâs kârtâs, kas mûsdienâs var bût unikâlas kâpòu kâpostu aizvçsturiskajam rituâlam, jo îpaði laukos, tad bûtu kaut kas. Pilsçta joprojâm bija çrta ðajâ plûdâ. Mçs devâmies uz veikalu, nopirka gatavus kâpostus, un neviens, izòemot entuziastus vai "pienâcîgi motivçti sievietçm", neprasîja kâpostu grieðanu un iegremdçðanu.

https://neoproduct.eu/lv/kankusta-duo-efektivs-veids-efektivai-novajesanu-arstesanai/Kankusta Duo Efektīvs veids efektīvai novājēšanu ārstēšanai

Jo kâpostu grieðana neizbçgami tuvojâs kodinâðanai. Vienkârðam salâtu papildinâjumam pietiek ar kâpostu zupu vai bigosu, asu nazi vai rokas salâtu salâtu, un bija svarîgi izbaudît gandrîz nekavçjoties. Tomçr liela kâpostu sagatavoðana kodinâðanai bija izaicinâjums. Un ðeit lieta parâdâs kâpostu griezçjs. Sâkotnçji tâ bija sava rokas ierîce, kas pçc naþa laikiem bûtiski uzlaboja visu grieðanas procesu. Tad ðíçres parâdîjâs uz kloía - mehâniskâs. Tas bija liels progress strauji, jo darbs jau sâkâs, un ar nelielu "pâris" vienu dienu nevarçja veikt dienas attîstîbu, tikai daþas mucas kâpostu. Bet, kad tas parasti aug, tam ir jâvirzâs uz priekðu. Pçdçjâ gadîjumâ tas tika darîts, tuvojoties jau esoðajiem elektromotora manuâlajiem risinâjumiem. Un pçdçjâ atslçga bija ierîce, ko sauc par elektrisko kâpostu griezçju. Arî ðî risinâjuma panâkumos kâpostu grieðanas darbs tagad ir ievçrojami vienkârðâks. Îpaði tas, ka ideja pieauga, un visa veida ðâda veida iekârtas no maza, mâjas lietoðanai visâ rûpnieciskajâ nolûkâ. Taèu nozare mums nav ieinteresçta, jo kopumâ tâ ir atkarîga no tâs noteikumiem un daudzumiem, un mçs koncentrçsimies uz trauslâm un mazâm ierîcçm. Ðo mazâko ierîèu izgatavoðanas princips atbilst pçdçjam, kurâ darbojas elektriskâ gaïas maðînâ, izòemot to, ka skrûves vietâ ir cilindrs, kas izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda ar mazâm vai lielâkâm vagâm. Îpaði kompozîcijâ ir daþi mainâmi ruïïi ar atðíirîgu izcirtòu kalibrçðanu, tâpçc tas ir spçcîgs, lai iegûtu biezâkas vai plânâkas ðíçlçs kâpostu skaidas. Lielâkâ daïa ðâda veida aprîkojuma tirgû izraisa to, ka ikviens atradîs kaut ko sev un ikdienas kâpostu grieðanas darbîbu, kas pat patîkami, un arî radîja diezgan efektîvu un bez bailçm no bojâjumiem pirkstiem, tâpçc, kad reizçm viòð atceras vietu ar nazi.